1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende het uitvoeren van werkzaamheden door Don Tuinen. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Don Tuinen, voor de uitvoering waarbij door Don Tuinen derden worden ingeschakeld. 

2. Tot stand komen van overeenkomsten

2.1 Voorafgaande aan het tot stand komen van een overeenkomst, zal Don Tuinen een offerte c.q. raming van de kosten aan de opdrachtgever verstrekken. Deze offerte of raming is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, en gebaseerd op de door opdrachtgever geuite wensen. Wijziging van de offerte na het tot stand komen van de overeenkomst of raming, is mogelijk en wordt beschouwd als meer- dan wel minderwerk. 

Mondelinge aanbiedingen door Don Tuinen zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Don tuinen zijn bevestigd. 

2.2 Bij de offerte zal Don Tuinen aangeven of het werk wordt uitgevoerd als aangenomen werk tegen een vast tarief, dan wel of de gewerkte uren op regiebasis achteraf aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht, evenals de geleverde materialen. 

2.3 Eventuele ontwerpen zullen door Don Tuinen apart aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht indien en voor zover het door Don Tuinen ontworpen werk niet door haar wordt uitgevoerd bij de opdrachtgever. 

2.4 Op alle door Don Tuinen vervaardigde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Don Tuinen. 

2.5 Eventuele wijzigingen van de offerte of raming worden schriftelijk door Don Tuinen bevestigd aan opdrachtgever en door de opdrachtgever voor akkoord getekend, alvorens deze wijzigingen worden uitgevoerd. Ook meer- en minderwerk dienen, na opgave van Don Tuinen, voor akkoord door de opdrachtgever te worden ondertekend, alvorens dit wordt uitgevoerd. Wijzigingen aangebracht door opdrachtgever kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd buiten de verantwoordelijkheid van Don Tuinen wordt overschreden. 

3. Uitvoering van de werkzaamheden en overmacht 

3.1 Na het tot stand komen van de overeenkomst, zal deze door Don Tuinen worden opgenomen in de planning. De opdrachtgever is akkoord met het gegeven dat Don Tuinen enige tijd nodig heeft voor de voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden en deze werkzaamheden moet inplannen. Don Tuinen zal tevoren de opdrachtgever meedelen hoeveel tijd met de uitvoering van de werkzaamheden gemoeid zal zijn en wanneer de werkzaamheden naar verwachting zullen zijn afgerond. Don Tuinen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3.2 Slechte of minder gunstige weersomstandigheden zullen door partijen worden beschouwd als overmacht. Indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken, is het Don Tuinen toegestaan om (gedeeltelijk) de werkzaamheden op een later tijdstip uit te voeren. 

3.3 Opdrachtgever zal Don Tuinen steeds de gelegenheid geven om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren, een onbelemmerde toegang tot het betreffende perceel te verlenen en, desgevraagd, om water en/of elektriciteit te leveren. 

3.4 Indien de werkzaamheden van Don Tuinen ten gevolge van onvoorziene obstakels in en/of boven de grond worden vertraagd, zullen de hieruit voortvloeiende meer werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie. Dit zal aan opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Indien er sprake is van bijzonderheden, bijvoorbeeld zoals omschreven in artikel 7.5 van onderhavige voorwaarden, zal er door Don Tuinen immer een nacalculatie plaatsvinden, daar de werkzaamheden gemoeid met deze omstandigheden niet binnen de opdracht vallen. 

4. Garantie 

4.1 De garantie op geleverd straatwerk en overig niet levend materiaal, bedraagt één jaar, gerekend vanaf de datum van oplevering van de werkzaamheden. Een beroep op garantie dient ook in dit geval schriftelijk te geschieden. 

4.2 De garantie op geleverde groenvoorzieningen komt te vervallen wanneer de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem/haar verwacht mag worden, heeft betracht, waarover het te allen tijde voldoende vochtig houden van de ondergrond en het verwijderen van groei belemmerende omstandigheden. 

4.3 Bij nieuwbouwwoningen vervalt de garantie op verzakkingen van het straatwerk. 

5. Leveranties 

5.1 Alle leveranties welke door Don Tuinen geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een aangenomen werk en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen. 

5.2 Voor de her groei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door Don Tuinen, mits de verzorging aan haar is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de her groei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. 

6. Oplevering 

6.1 Na afloop van de uitvoering van de werkzaamheden wordt het werk door Don Tuinen aan de opdrachtgever opgeleverd. Deze oplevering geschiedt middels een gezamenlijke inspectie van het uitgevoerde werk, tijdens welke eventuele klachten en/of tekortkomingen ten aanzien van het werk, voor zover zichtbaar, direct aan Don Tuinen dienen te worden gemeld. Zichtbare klachten, dan wel tekortkomingen die tijdens de oplevering niet worden gemeld door de opdrachtgever, behoeven door Don Tuinen niet te worden hersteld. 

6.2 Indien een onderdeel van het werk niet tegelijk met het gereedkomen van het werk (op)geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en Don Tuinen daarvoor overeen te komen redelijk bedrag. 

 7. Aansprakelijkheid 

7.1 Indien Don Tuinen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade en de schade gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Don Tuinen dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal éénmaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid van Don Tuinen betrekking heeft, dit met een maximum van het verzekerde bedrag. Indien de schade niet gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of indien de verzekeraar niet uitkeert, is Don Tuinen slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

7.2 Don Tuinen is inzake zijn aansprakelijkheid verzekerd en de opdrachtgever is verplicht om eventuele schade die aan zijn eigendommen is toegebracht, zo spoedig mogelijk aan Don Tuinen te melden. 

7.3 Eventuele aansprakelijkheid voor tekortkomingen ten aanzien van geleverd zand, grond, teelaarde en/of compost eindigt op het moment waarop deze zaken op de grond van de opdrachtgever zijn aangebracht en zodra vermenging heeft plaatsgevonden. 

7.4 Eventuele aansprakelijkheid voor geleverd dood of levend materiaal, is beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs van het geleverde, exclusief omzetbelasting. 

7.5 De opdrachtgever is verplicht om Don Tuinen voor aanvang van de werkzaamheden te informeren omtrent alle eventuele bijzondere (schadeveroorzakende) omstandigheden en/of andere in het kader van de opdracht van belang zijnde zaken in, om en nabij het perceel waarop de werkzaamheden gaan worden uitgevoerd. Indien en voor zover de opdrachtgever tekort is geschoten in genoemde informatieplicht, vrijwaart opdrachtgever Don Tuinen voor de daaruit eventueel voortvloeiende schade. 

7.6 Don Tuinen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

8. Klachten 

8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 10 dagen na de datum van oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Don Tuinen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Don Tuinen in staat is adequaat te reageren. 

8.2 De verplichting tot betaling van de declaraties door de opdrachtgever wordt door het indienen van de klacht(en) niet opgeschort. 

8.3 Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de materialen in acht heeft genomen. 

9. Betaling 

9.1 Don Tuinen is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van Klant te verlangen. 

9.2 Onverminderd het in lid 1 gestelde geldt voor factuurbedragen tot € 1500,00, = excl. B.T.W. 50% voor aanvang van de werkzaamheden/levering materialen en 50% bij oplevering. Bij factuurbedragen boven de €1500,00, = excl. B.T.W. geldt dat 25% voor aanvang van de werkzaamheden, 50% bij aanvang/levering van de werkzaamheden en van 25% bij oplevering van de werkzaamheden. 

9.3 Betaling dient altijd binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien Klant niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 

9.4 Elke bevoegdheid van Klant, zijnde ondernemer, tot verrekening of opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

9.5 Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Klant is dan vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling in verzuim en daarmee vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW). In geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Voor ondernemers is de rente gelijk aan de wettelijke (handels)rente ex art, 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

9.6 Indien na aanmaning door Don Tuinen betaling alsnog uitblijft, is Don Tuinen gerechtigd aan Klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. 

9.7 Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

9.8 Indien door Don Tuinen, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan Klant uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter. 

9.9 In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van Don Tuinen op Klant onmiddellijk opeisbaar. 

10. Eigendomsverbond
Alle geleverde zaken, zowel dood als levend materiaal, waaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen etc., blijven eigendom van Don Tuinen, zolang deze niet volledig zijn betaald, dan wel verwerkt tot/of in uitgevoerde werkzaamheden. 

11. Annulering van opdracht 

11.1 Indien de opdrachtgever een opdracht inzake het uitvoeren van werkzaamheden door Don Tuinen wenst te annuleren, dient deze annulering schriftelijk te worden verricht. Bij annulering van de opdracht tot vier (4) weken voor de overeengekomen aanvangsdatum zal 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht van de totale waarde van de opdracht. Bij annulering tussen vier (4) weken en tot één (1) week voor de overeengekomen aanvangsdatum is 75% van de totale waarde van de opdracht verschuldigd. Indien minder dan zeven (7) dagen voorafgaande aan de overeengekomen aanvangsdatum is geannuleerd, is 100% van de totale waarde van de opdracht verschuldigd. 

11.2 Voorts is Don Tuinen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, waaronder een situatie zoals in artikel 7.5 van onderhavige voorwaarden is beschreven. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Don Tuinen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Don Tuinen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

11.3 Don Tuinen kan onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, de nakoming van de verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden, indien: 

Wanneer de opdrachtgever een rechtspersoon is of bedrijfsmatig handelt: 

Wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is: 

7. Wanneer de opdrachtgever overlijdt. 

8. Onderhoudswerkzaamheden 

De overeenkomst tot het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en dient schriftelijk, wanneer een van der partijen deze wenst te beëindigen door een van beide partijen te worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden. 

12. Overmacht 

12.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Don Tuinen of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Don Tuinen, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Don Tuinen leveren voor Don Tuinen voermacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 

12.2. Don Tuinen is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd om de opdracht te annuleren of deze op te schorten totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventueel reeds geleverde prestatie en/of goederen te betalen. 

13. Milieuaspecten 

13.1 Don Tuinen zal, indien vermeld op de opdrachtbevestiging, zorg dragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van haar werkzaamheden vrijkomen, voor zover deze afval- c.q. reststoffen niet verontreinigd zijn en/of van zulke aard zijn dat een schoongrondverklaring zou worden afgegeven voor deze afval- c.q. reststoffen. 

13.2 Indien de afval- en/of reststoffen materiaal betreft welke verontreinigd is en/of daarvoor geen schoongrondverklaring zou kunnen worden afgegeven, dan wel van bijzondere aard is, waardoor extra kosten ontstaan voor het verwijderen van de afval- en/of reststoffen op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze, komen alle kosten, samenhangende met de verwijdering van voornoemd materiaal, geheel voor rekening van opdrachtgever. 

14. Geschillen en toepasselijk recht 

14.1 Op alle overeenkomsten welke vallen onder de werking van deze algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. 

De rechter in de (dichtstbijzijnde plaats bij de) vestigingsplaats van Don Tuinen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Don Tuinen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

14.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van Koophandel te Breda. Daarnaast zijn de voorwaarden te vinden op de website van Don Tuinen: www.dontuinen.nl Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.